ورود
محمدتقی عزیزیان

محمد تقی عزیزیان شاعر آئینی متولد سال 1362 در شهر خرم آباد است .

کتاب های نویسنده
گلها همه داوودی اند

نقطه صفر مرزی

محمد تقی عزیزیان